top of page
Appivate logo
Personvernerklæring

Appivate AS er ansvarlig for at selskapets behandling av personopplysninger skjer i overenstemmelse med kravene i personvernloven.

Hva gjelder personvernloven for?

Personvernloven gjelder for all behandling av personopplysninger. Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en privatperson, som navn, kjønn, alder, telefonnummer, epostadresse og arbeidssted. «Behandling» er et noe mer diffust begrep, men det siktes her til enhver befatning, typisk innhenting, lagring og bruk av opplysningene. Det å sende en epost er en behandling. Lagring av for eksempel telefonnummer og kontaktinformasjon er en annen form for behandling.

 

Behandlingsansvarlig

Det er den «behandlingsansvarlige» som har ansvaret for å følge reglene i personvernloven. Appivate AS er behandlingsansvarlig når selskapet bestemmer formålet med behandlingene av registrerte personopplysninger og hvordan de brukes.

Med «den registrerte» mener vi kontaktpersoner hos en av våre bedriftskunder, hos samarbeidspartnere eller hos en av våre leverandører.

Appivate AS tar personvernet på alvor. Nedenfor gir vi en beskrivelse av vår håndtering av personopplysninger som skjer innenfor vårt virksomhetsområde, formålet med behandlingen, hvilken lovhjemmel vi har for behandlingen og hvilke rettigheter de registrerte har.

Hvilke typer av opplysninger behandler vi

Vi behandler primært personopplysninger i forbindelse med inngåtte kundeforhold. Det vil typisk være opplysninger som navn på kontaktpersoner, yrkestittel, adresse, telefonnummer og epostadresse. Det kan videre dreie seg om IP-adresse og nettleserinnstillinger. Tilsvarende opplysninger kan også behandles overfor potensielle kunder av selskapet.

Vi behandler ingen dybdeopplysninger eller sensitive opplysninger. Personnummer behandles kun når det er nødvendig for sikker identifisering eller annen tungtveiende grunn.

Rettslig grunnlag for behandlingen - behandlingsgrunnlag

Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysningene er begrunnet i en berettiget interesse, og hvor behandlingen er nødvendig for å møte selskapets behov for å bevare og utvikle forretningsforbindelsene og kunne skape nye forbindelser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Personopplysningene lagres så lenge selskapet oppebærer et forretningsmessig forhold til kunden. Personopplysninger som ikke lenger er aktuelle vil bli slettet når vi mottar informasjon om det. Dersom en potensiell forretningsforbindelse ikke realiseres innenfor 12 måneder fra første kontakt, vil opplysningene bli slettet.

Generelt vil vi påse at alle personopplysninger som ikke lenger tjener sitt opprinnelige formål slettes uten unødig opphold.

 

Databehandlere

Appivate AS har databehandler som bistår med økonomitjenester og fakturering. Deles personopplysninger med databehandleren skjer det kun for de formål informasjonen er samlet inn for.

 

Det er inngått skriftlig avtale med databehandler hvor avtalen garanterer at personopplysninger behandles på en betryggende måte og i tråd med personvernloven.

 

Innsynsrett

De vi behandler personopplysninger om har rett til å kreve innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret og hvordan vi behandler dem. Eventuelle feilaktige opplysninger kan kreves rettet. Innsynsrett krever at vi må kunne identifisere den som spør før opplysninger utleveres.

Rett til sletting

Personopplysninger kan kreves slettet dersom de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble hentet inn for, eller at Appivate AS behandler opplysninger på en måte som ikke er forenlig med det opprinnelige formålet.

Dersom vi behandler opplysninger som er basert på hjemmel i et samtykke, kan samtykket kalles tilbake. Opplysningene skal da slettes dersom det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandlingen.

 

Informasjonssikkerhet

Det er kun personell i Appivate AS som har tilgang til og behandler personopplysninger for de angitte formålene (rettslig grunnlag). Våre IT-systemer benyttes for fortrolig behandling og sikring av uautoriserte tilganger.

Vi utleverer ingen personopplysninger til tredjepart, bortsett fra databehandler som vi har inngått databehandleravtale med, ref. ovenfor.

Bruken av informasjonskapsler/cookies

Vi benytter ikke cookies på våre nettsider.

Klagemulighet til Datatilsynet

Datatilsynets oppgave som tilsynsmyndighet er å kontrollere at regelverket i personvernloven blir fulgt. Dersom du mener å oppleve noe du mener er brudd på personvernet, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet.

Appivate AS - Org. nr 815 992 482

bottom of page